Enerco
11
Aug

Enerco hjälpte kund att planera och genomföra sitt revisionsstopp

Sommarstopp och semestertider innebär ofta stora utmaningar för den producerande industrin då underhåll och ombyggnationer ska genomföras. Inför sommaren 2020 har Enerco haft i uppdrag att ta fram strategier, organisation och rollbeskrivningar för planering och genomförande av sommarstoppet hos en stor industri i vår region. Lars Brodmar, senior projektledare på Enerco och ansvarig för uppdraget, berättar mer.

Enerco fick i uppdrag av kund att planera och leda deras revisionsstopp – vad innebär det i praktiken?

Det innebär att vi gör en genomlysning av hur deras verksamhet är uppbyggd och utifrån det jobbar fram en plan för revisionsstoppet och de insatser som krävs för att kunden ska kunna genomföra stoppet på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt. I praktiken innebär det att vi tittar på vad som är framgångsfaktorer före, under och efter ett sommarstopp, vi gör en planering utifrån dessa faktorer och leder sedan kunden genom stoppet.

Vad kan det vara för framgångsfaktorer?

Det kan exempelvis vara att se till att man har en tydlig organisation med definierade ansvarsområden, att man skapar en bra lagerstruktur, att man är en tydlig kravställare gentemot entreprenörer och är ute i god tid med inköp. Det finns många parametrar att ta hänsyn till och det är där vi på Enerco kan bidra; vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att titta på helheten och säkerställa att inget faller mellan stolarna.

Är det vanligt att kunder vill ha hjälp med den här typen av uppdrag?

Hittills har det inte varit det. För den aktuella kundens del tror jag faktiskt att det är första gången som man lägger ut planeringen och ledningen av den på en extern part. Tittar man på branschen ser vi dock att det här är något som många företag skulle behöva hjälp med. Internt finns det inte alltid den tid som krävs för att göra en genomarbetad planering och det kan leda till att man inte utnyttjar resurser effektivt, vilket i slutändan blir väldigt kostsamt. Därför tror jag personligen att vi kommer att se mer av den här typen av förfrågningar framåt.

Hur ser du på resultatet av den här insatsen? Är kunden nöjd?

Resultatet av insatsen var att vi utförde alla inplanerade jobb, utom ett som inte var genomförbart av praktiska skäl. Vi hade även en lista med extrajobb som också slutfördes. Samtliga maskiner startade på utsatt tid efter en väl genomförd uppstart. Från kundens håll är man mycket nöjd och har uttryckt att det är det bästa stoppet på mycket länge, både vad gäller framdrift och arbetsmiljö. Man ser det som positivt att det också har funnits tid till att fånga upp avvikelser och liknande. Allmänna kommentarer från kundens egen personal och entreprenörer har varit att det inte varit någon stress samt att man inte har märkt av hur mycket folk som varit delaktig i stoppet. Från Enercos sida är vi glada och stolta över att ha kunnat bidra i ett viktigt uppdrag. Vi ser det som ett lyckat samarbete.

Mer information