Enerco

Tjänster Industrirengöring

Isblästring

Torr-isblästring (CO2) är en miljövänlig rengöringsmetod vi erbjuder där små is-pellets avlägsnar föroreningar från blästrade ytor.
Is-pelletsen passerar igenom föroreningsskiktet och övergår då från fast form till gasform, föroreningen lossnar från den blästrade ytan och ramlar av.
Inga saneringsprodukter behöver tas om hand och det underliggande materialet skadas inte.

Rengöringsmetoden är främst lämpad för miljöer och känslig utrustning där rengöring med vatten eller annan media medför störningsrisker och ej är möjlig såsom t ex elektriska motorer, PLC-skåp, styr- och reglerutrustning. I många fall kan rengöringen utföras under drift av utrustningen.

Vi tillverkar blästringsmediet (torr-isen) själva i en toppmodern anläggning med stor kapacitet i Hofors.

Läs mer om vår tjänst is-blästring här!

 

Högtryckspolning

Inom högtrycksrengöring finns i huvudsak tre tjänsteområden och vi erbjuder dem alla.

* Högtrycksspolning – Används för rengöring av rörledningar, maskinell utrustning, cisterner och tankar.

* Vattenbilning – Med högt vattentryck kan vi med precision avlägsna konstruktionsbetong utan sprickbildning eller skador på underliggande armering, en utmärkt metod där reparationsinsatser skall utföras.

* Vattenblästring – En metod vi främst tillämpar inom processindustrin samt kraft och värmesektorn med pannrengöringar som ett exempel, en kraftfull rengöringsmetod där vi avlägsnar sotavlagringar, färg och korrosion. Rengöringsmetoden kan utföras automatiserat med robotutrustning likaväl som punktinsatser manuellt.

Avfallshantering

Inget uppdrag är för litet eller för stort, vi skräddarsyr ditt behov vid omhändertagandet av farligt avfall. Därmed skapar vi ett helhetsgrepp över flödet från processen i din anläggning till mottagaren i moderna ADR-bilar, med ett väl utarbetat dokumentationssystem med full spårbarhet.
Då vi inte har egna mottagningsanläggningar för farligt avfall kan vi vara flexibla som aktör, välja den för tillfället bästa avsättningen för respektive avfallsfraktion och vilken avfallsmottagare som omhändertar restprodukten. Både ur ett miljöperspektiv såväl som ett kostnadsperspektiv är detta en vinst för dig som avfallslämnare.

Industrisanering

Vi utför en stor variation av uppdrag inom tjänsteområdet sanering.

Vi förfogar över en modern maskinpark med kompetentpersonal som med korta ledtider kan påbörja ett uppdrag. Allt från arbetsmiljöriktade insatser med asbestsanering, golvrengöringar och sanitära saneringar till skadereglerande insatser, verksamhetskritiska maskin- och processrengöringar samt framåtriktade förbättringsarbeten och projekt.

 

 

Torrsugare

Inom Enerco finns ett stort antal sugbilar av olika slag. En modern fordonsflotta med allt från traditionella torrsugar/vakuumsugare och slamsugbilar till avancerade spolcombi-bilar och blåsaggregat.

Torrsugare/Vakuumlastare
För hantering av grövre material har vi ett stort antal torrsugningsaggregat med slangdimensioner upp till 200 mm, med dessa kan större fraktioner som singel, bark m m sugas upp. Endast storleken på materialet begränsar möjligheterna. Kranarmar monterade på lastbilarna medför rördragning till tak eller andra högre objekt. Vanligt förekommande behov av våra torrsugar är vid vattenskadade trossbottnar, ursugning av vindar m m.
Vi förfogar även över blåsaggregat, dessa är utformade som en traditionell torrsug, med undantaget att den även kan blåsa ut material eller tippa i Big-bag säckar. Detta kan komma till stor användning då exempelvis bärlager skall beredas inför gjutningar på svåråtkomliga platser eller då avfallsfraktionen omedelbart måste omhändertagas i säckar.

 

 

Spol/Combi

Inom Enerco finns ett stort antal sugbilar av olika slag. En modern fordonsflotta med allt från traditionella torrsugar/vakuumsugare och slamsugbilar till avancerade spolcombi-bilar och blåsaggregat.

Spolbilar/Slamsugare – Inom segmentet spolbilar finns även där en stor variation av modeller inom bolaget. Allt ifrån Spolcombi-bilar, slamsugare, tank-släp samt ADR och syraklassade fordon. Dessa fordon arbetar med varierande spoltryck och vattenmängder, med både kall och i vissa fall varmvatten.
Flera av dessa fordon är utrustade för rörledningsinspektioner och rotskärning.

Rörinfodring

Rörinfodring är ett modernt, snabbt och enkelt alternativ jämfört med traditionellt byte av ledningar, såsom stambyte. Metoden innebär att ledningar, såsom avlopp, kan renoveras utan ingrepp i byggnader eller mark. På så sätt minimeras kostnader för stillestånd, rivning, grävning, bilning, ombyggnader etc. Rörinfodring är en driftsäker och kostnadseffektiv lösning för att förnya ledningar.

Nya självbärande rör inuti den gamla stammen

Med hjälp av rörinfodring återställs avloppsstammens funktion näst intill oavsett hur dåligt skick det är på rören. Med flexibelt sömlöst foder installerar vi ett nytt självbärande rör i det gamla röret. Rörsystemet blir helt fritt från skarvar, från början till slut, via alla förgreningar och med en hållbarhet motsvarande nya PP-rör.

Se filmen för mer info:
 

 

  • Flexibelt sömlöst foder
  • Nya självbärande rör
  • Förutbestämd godstjocklek
  • Skarvlöst rörsystem
  • Hållbarhet motsvarande nya PP-rör
  • Klarar 90° böjar och dimensions- förändringar