Enerco

Hållbarhet

För hållbara tjänster inom teknik och underhåll

Enercos hållbarhetsarbete är brett

Begreppet hållbarhet används på olika sätt idag och arbetet med hållbarhetsfrågor kan variera från part till part. På Enerco har vi valt att förhålla oss till hållbarhet utifrån Förenta Nationernas formulering av globala hållbarhetsmål och vi adresserar hållbarhet ur ett brett perspektiv som på engelska förkortas ESG och rymmer tre sammanlänkade områden: 

  • Environmental: omfattar t ex klimatförändring, biologisk mångfald, grön el och minskade utsläpp av växthusgaser
  • Social: rör frågor om jämlikhet, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter
  • Governance: omfattar exempelvis regelefterlevnad, cirkulära affärsmodeller. 

Fem områden i fokus just nu

Vi har högt ställda mål för en hållbar framtid och vi fokuserar nu på fem områden som är av vikt och intresse för vår verksamhet. De fem representerar en mix av områden där vi har utmaningar att lösa och områden där vi ser en möjlighet till snabb förbättring. Valet av de fem områdena baseras på en årlig intressentanalys som tar hänsyn till vad ex våra kunder, ägare och vår omvärld prioriterar och tycker är viktigt. Samtliga områden bidrar i sin tur till FNs globala hållbarhetsmål 2030 och vi blir på så sätt del av något mycket större.

De fem områdena är:

  • Hållbar energi
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Hållbar industri och innovationer
  • Jämställdhet samt jämlikhet
  • Hållbar konsumtion och produktion

För varje område har vi formulerat en långsiktig och hög ambition, vi har satt mätetal och mål för en kortare horisont samt att vi har prioriterat aktiviteter som vi jobbar med här och nu.