Enerco

Tjänster VA-Teknik

Rörinfodring

Rörinfodring är ett modernt, snabbt och enkelt alternativ jämfört med traditionellt byte av ledningar, såsom stambyte. Metoden innebär att ledningar, såsom avlopp, kan renoveras utan ingrepp i byggnader eller mark. På så sätt minimeras kostnader för stillestånd, rivning, grävning, bilning, ombyggnader etc. Rörinfodring är en driftsäker och kostnadseffektiv lösning för att förnya ledningar.

Nya självbärande rör inuti den gamla stammen

Med hjälp av rörinfodring återställs avloppsstammens funktion näst intill oavsett hur dåligt skick det är på rören. Med flexibelt sömlöst foder installerar vi ett nytt självbärande rör i det gamla röret. Rörsystemet blir helt fritt från skarvar, från början till slut, via alla förgreningar och med en hållbarhet motsvarande nya PP-rör.

Se filmen för mer info:

 • Flexibelt sömlöst foder
 • Nya självbärande rör
 • Förutbestämd godstjocklek
 • Skarvlöst rörsystem
 • Hållbarhet motsvarande nya PP-rör
 • Klarar 90° böjar och dimensions- förändringar

Spolning

Rörspolning och rensning

Rensning av rörledningar kan ske via antingen spolning med vatten eller genom mekanisk bearbetning. Syftet kan vara såväl avhjälpande av akuta fel (såsom avlopsstopp) eller i förebyggande syfte för att underhålla ledningsnätet och avlägsna beläggningar eller andra hinder.

Högtrycksspolning

Rensning via högtrycksspolning är ett kostnadseffektivt och smidigt sätt att hålla ledningar i god kondition. Genom återkommande högtrycks- spolning ökar livslängden på ledningar och risken för stopp och översvämningar reduceras. För högtrycksspolning finns ett brett urval av spoldysor och speciella tekniker som appliceras utifrån uppdragets förutsättningar.

Hetvattenspolning

För rensning av ledningar med speciella krav, såsom köksavlopp, restaurangkök, eller frusna ledningar kan hetvatten med upp till ca 85 grader nyttjas.

Rotskärning

I äldre ledningsnät är det inte ovanligt att rötter från träd och buskar trängt in i skarvar eller defekter. För att avhjälpa detta finns specialutrustning som effektivt avlägsnar rötterna och återställer ledningen.

Fräsning/slipning

I det fall hårda beläggningar eller rostflagor bildats i ledningsnätet avhjälps detta via speciell utrustning som fräser bort beläggningen.

 

Kamerainspektion

Inspektion med filmutrustning kan utföras i syfte att bedöma status och skick på rörledningar, såsom exempelvis avlopp eller dagvatten. En kamera inspektion ger ett bra underlag för beslut kring vilka åtgärder som skall genomföras.
Kamerainspektionen utförs med hjälp av modern utrustning och resultatet kan följas direkt på bildskärmen. Efter utförd inspektion sammanfattas resultatet i en utförlig rapport och den kompletta dokumentationen från filmningen kan även överlämnas via exempelvis usb-sticka.

Kamerainspektion utförs alltid enligt branschstandard utfrån Sveriges TV-inspektionsföretags (SVTF) handbok T25:2012

Tjänsterna består av:

 • Felsökning
 • Konditionsbesiktning
 • Statusbesiktning
 • Slutbesiktning
 • Lokalisering